• Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại TPHCM

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại TPHCM

Với xu hướng hội nhập hóa, ngày này việc thành lập các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại TPHCM ngày càng trở nên phổ biến. Khi thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần chú ý những điều gì ?

Không đơn giản để có thể thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài một cách suôn sẽ khi luật pháp đang có rất nhiều quy định kiểm soát rất gắt gao. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành nơi mà doanh nghiệp lựa chọn gửi gắm niềm tin d9e63 có thể hoàn tất thủ tục một cách nhanh gọn nhất.

Thành lập  doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đòi hỏi bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ những quy định của pháp luật hiện hành xung quanh vấn để này.
Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, cá nhân nước ngoài được góp vốn đầu tư hoặc là pháp nhân Việt Nam nhận nguồn vốn của nước ngoài từ 51% trở lên.

1.Những điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện sau:
-Cá nhân, pháp nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được qui định trong Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư hiện hành.
-Những công ty có hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa hoặc các hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa tại Việt Nam.
-Ngành nghề mà các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài muốn lựa chọn phải đúng với qui định của Việt Nam và hiệp ước của WTO.
-Đảm bảo tài chính đủ khả năng đầu tư, thực hiện dự án.
-Thuê trụ sở có hợp đồng hợp pháp

2. Hồ sơ để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Hồ sơ để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài bao gồm:
-Bảng đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tu theo mẫu.
-Bảng báo cáo năng lực tài chính của daonh ngghieejp đầu tư.
-Hợp đồng liên doanh dưới hình thức đầu tư liên doanh trong và ngoài nước.
-Văn bản chấp nhận của nhà nước về việc sử dụng vốn nhà nước để liên doanh hoặc đầu tư, liên kết với các thành phần kinh tế khác theoq ui định của pháp luật.
-Hồ sơ đăng kí kinh doanh bao gồm:
+ Bản dự tahro điều lệ của công ty.
+ Danh sách các thành viên thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

3. Trình tự thành lập daonh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có trình tự như sau:
-Người muốn thành lập doanh nghiệp mang hồ sơ đăng kí kinh doanh đến nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
-Hồ sơ sau đó sẽ được Phòng Kế hoạch và Đầu tư xem xét. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được nhận giấy chứng nhân đăng kí kinh doanh. Còn nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ được nhận thông báo sủa đổi và bổ sung.
-Nhận giấy đăng kí kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh,